Pozor, na splnenie tejto povinnosti Vám zostávajú už len necelé 3 mesiace! Do 31.12.2019 je takmer každá spoločnosť zapísaná v obchodnom registri povinná zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra.

Kto je konečným užívateľom výhod obchodnej spoločnosti a na koho sa táto povinnosť vzťahuje? Aké sankcie hrozia za nesplnenie tejto povinnosti? Viac sa dočítate v našom článku.

1. Kto je konečný užívateľ výhod obchodnej spoločnosti?

Konečným užívateľom výhod je každá fyzická osoba, ktorá skutočne ovláda alebo kontroluje právnickú osobu, fyzickú osobu – podnikateľa alebo združenie majetku a každá fyzická osoba, v prospech ktorej tieto subjekty vykonávajú svoju činnosť alebo obchod.

Najčastejšie je v našich podmienkach konečným užívateľom výhod spoločník alebo spoločníci spoločností s ručením obmedzeným, ak majú obchodný podiel v spoločnosti nad 25 %. Ak ste teda jediný spoločník alebo ste spoločníci 2, prípadne 3 s tým istým podielom, budete konečnými užívateľmi výhod.

Právna definícia
Pri právnickej osobe, ktorá sa zapisuje do obchodného registra, je konečným užívateľom výhod tá fyzická osoba, ktorá:

 • má priamy alebo nepriamy podiel alebo ich súčet najmenej 25 % na hlasovacích právach v právnickej osobe alebo najmenej 25 % na jej základnom imaní vrátane akcií na doručiteľa,
 • má právo vymenovať, inak ustanoviť alebo odvolať štatutárny orgán, riadiaci orgán, dozorný orgán alebo kontrolný orgán v právnickej osobe alebo akéhokoľvek ich člena,
 • ovláda právnickú osobu iným spôsobom, ako je uvedené v prvom a druhom bode (napr. tichý spoločník na základe zmluvy o tichom spoločenstve),
 • má právo na hospodársky prospech najmenej 25 % z podnikania právnickej osoby alebo z inej jej činnosti.

Vzhľadom k tomu, že konečným užívateľom výhod môže byť vždy iba fyzická osoba, v prípade, ak žiadna fyzická osoba nespĺňa vyššie uvedené kritériá, konečnými užívateľmi výhod obchodnej spoločnosti sú členovia vrcholového manažmentu obchodnej spoločnosti.

Podľa ustanovení § 6a ods. 2 zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu (ďalej len „Zákon proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti“), sa od 1.9.2019 za člena vrcholového manažmentu, ktorý sa zapíše do obchodného registra, považuje už iba štatutárny orgán alebo členovia štatutárneho orgánu.

Podľa právnej úpravy účinnej do 31.08.2019  sa za člena vrcholového manažmentu v zmysle § 6a Zákona proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti považovali aj prokurista a vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu. Zákonodarca tak ostatnou novelou  Zákona proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti zúžil okruh osôb, ktoré sa považujú za členov vrcholového manažmentu obchodnej spoločnosti na účely zápisu konečného užívateľa výhod do obchdoného registra.

2. Kto je povinný zapísať údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra?

Povinnosť zapísať údaje o konečných užívateľov výhod do obchodného registra platí takmer pre všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri. Túto povinnosť nemajú len tri kategórie subjektov, a to tie, ktoré sú:

 • subjektom verejnej správy,
 • emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu,
 • subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora (ďalej ako „RPVS“).

Dňa 1.1.2019 vstúpila do účinnosti novela zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o registri partnerov verejného sektora“), ktorá priniesla zjednodušenie pre právnické osoby zapísané do RPVS tým, že pre subjekty, ktoré sú zapísané v RPVS sa zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra netýka. To znamená, že ak je vaša spoločnosť partnerom verejného sektora zapísaným v RPVS, nemáte povinnosť duplicitne zapisovať údaje o konečných užívateľoch výhod do obchodného registra. Naopak to však neplatí. Ak teda máte údaje konečných užívateľov zapísané v obchodnom registri, nezbavuje vás to povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do RPVS, v prípade, ak Vám táto povinnosť vyplýva z príslušných ustanovení Zákona o registri partnerov verejného sektora.

Všetky ostatné obchodné spoločnosti zapísané v obchodnom registri majú povinnosť podať návrh na zápis konečných užívateľov výhod do registra do 31.12.2019.

3. Aké údaje konečného užívateľa výhod sa zapisujú do obchodného registra a akým spôsobom?

Do obchodného registra sa zapíšu údaje konečných užívateľov výhod v rozsahu:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo alebo dátum narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené,
 • adresa trvalého pobytu alebo iného pobytu,
 • štátna príslušnosť,
 • druh a číslo dokladu totožnosti,
 • údaje, ktoré odôvodňujú postavenie konečného užívateľa výhod.

Údaje o konečných užívateľoch výhod nie sú v obchodnom registri verejné prístupné, t. j. nie sú viditeľné na internetovej stránke www.orsr.sk a ani v listinnej forme výpisu z registra, ktorý je prístupný verejnosti, ale sú zapísane v neverejnej časti obchodného registra. Prístup k nim majú len vybrané subjekty (napr. súdy, finančná polícia, daňový úrad a pod.).
Z pohľadu ochrany osobných údajov je zákonnou povinnosťou podnikateľa zapísať tzv. KÚV do obchodného registra.

4. Dokedy je potrebné zapísať konečných užívateľov do obchodného registra?

Právnické osoby majú povinnosť podať návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019.

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je možný už od 1. novembra 2018, teda od minulého roka. Pri novozaložených spoločnostiach, t.j. spoločnostiach, ktoré vznikli po 1.11.2018, sa údaje o konečnom užívateľovi výhod povinne zapisujú do obchodného registra už spolu s návrhom na zápis spoločnosti do obchodného registra.

Za podanie návrhu na zápis konečných užívateľov výhod do obchodného registra sa neplatí súdny poplatok. Obchodnému registru taktiež nie je potrebné predkladať k návrhu na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra ani žiadny verifikačný dokument, ako je tomu napríklad pri zápise spoločnosti do RPVS.

5. Aká sankcia hrozí za nesplnenie povinnosti zápisu konečných užívateľov výhod do obchodného registra?

V prípade, že právnická osoba nepodá návrh na zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra do 31.12.2019 alebo ak údaje o konečnom užívateľovi výhod nebudú zodpovedať skutočnosti, registrový súd môže uložiť spoločnosti alebo osobe, ktorá je oprávnená konať v jej mene, pokutu až do výšky 3 310 EUR.

Aj keď sa pri zápise konečného užívateľa výhod do obchodného registra registrovému súdu nepredkladá žiadny verifikačný dokument, každá obchodná spoločnosť, ktorá povinne zapisuje údaje o konečnom užívateľovi výhod do obchodného registra, je povinná na základe § 10a Zákona proti legalizácií príjmov z trestnej činnosti viesť a priebežne aktualizovať v papierovej alebo elektronickej podobe údaje o konečnom užívateľovi výhod v zákonom stanovenom rozsahu počas doby, v ktorej má fyzická osoba postavenie konečného užívateľa výhod a 5 rokov po zániku tohto postavenia.

V nadväznosti na zápis do KÚV nadväzujú aj povinnosti pri ochrane osobných údajov vyplývajúce z Nariadenia GDPR, ktoré tiež nemožno opomenúť.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť