Ako každý rok, tak aj rok 2018 so sebou prinesie niektoré zmeny, ktoré by podnikatelia mali vedieť a brať do úvahy. Zmeny budú v rôznych oblastiach – účtovných, mzdových, daňových, pracovnoprávnych alebo podnikateľských všeobecne. V nasledujúcom článku poukážeme na najdôležitejšie zmeny v zákone o účtovníctve a daňové zmeny.

Zmeny v zákone o účtovníctve

Zavedenie inštitútu závažného porušenia zákona o účtovníctve

Na základe akčného boja proti daňovým podvodom na roky 2012 – 2016 sa navrhuje zaviesť inštitút možnosti podania návrhu na zrušenie živnostenského oprávnenia. Za závažné porušenie zákona o účtovníctve sa bude považovať až opakované spáchanie správneho deliktu, keďže opatrenie má mať výchovnú a preventívnu funkciu. Za závažné porušenie sa považuje podľa § 4 ods. 1, § 6 ods. 4 a § 11 ods.3:

 • ak účtovná jednotka (ÚJ) nevedie účtovníctvo,
 • ak ÚJ nezostavila účtovnú závierku, ak ÚJ viedla zápisy mimo účtovných kníh,
 • zaúčtovala účtovný prípad, ktorý nevznikol alebo
 • nezaúčtovala účtovný prípad, ktorý vznikol.

Toto sa bude týkať deliktov spáchaných a zistených po 31.12.2017.

Archivácia účtovných dokladov

Na základe tohto istého akčného plánu sa predlžuje aj lehota na archiváciu účtovných dokladov. táto sa zvyšuje z 5 na 10 rokov, aby bola zabezpečená účelnosť konania.

Uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky

Predlžuje sa takisto lehota na uloženie Oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky z pôvodných piatich dní na pätnásť dní. Toto sa takisto týka novoschválenej účtovnej závierky, ktorú zostavila ÚJ po otvorení účtovných kníh v súlade § 16 ods. 10. (keď sa touto účtovnou závierkou nahrádza už uložená a schválená účtovná závierka)

Novovzniknutá nástupnícka ÚJ

 • 2 ods. 11 hovorí o tom, že „Ak nástupnícka účtovná jednotka pri zrušení bez likvidácie nie je novovzniknutou účtovnou jednotkou, má povinnosť opätovne prehodnotiť svoje zatriedenie do veľkostných skupín a zohľadniť veľkosť majetku a priemerný prepočítaný stav zamestnancov, ktoré prevzala od zanikajúcej účtovnej jednotky.

Ak ÚJ vznikne zlúčením alebo rozdelením, novovzniknutá ÚJ je povinná prehodnotiť veľkostné podmienky, hodnotu majetku a počet zamestnancov. Týmto sa upravuje doteraz všeobecný spôsob začlenenia do veľkostnej skupiny.

Ak je nástupnícka ÚJ novovzniknutá, tak sa môže rozhodnúť na zaradenie do veľkostnej skupiny účtovných jednotiek.

Zjednodušenie podnikania v rámci priestoru EÚ

 • účtovanie: V oblasti účtovania sa umožní účtovať podľa IAS/IFRS, ak európska spoločnosť alebo družstvo premiestnili svoje sídlo na územie SR, ak pred týmto premiestnením účtovali a zostavovali individuálnu účtovnú závierku podľa IAS/IFRS.
 • oceňovanie: Na základe vyššie uvedeného tým pádom nebude potrebné prehodnocovať ocenenie majetku a záväzkov (vrátane odpisov a opravných položiek). Na základe zjednodušenia sa za prvotné ocenenie majetku a záväzkov považuje ocenenie obstarávacou cenou pred premiestnením sídla.

Zmeny v daňovej oblasti 

Zasielanie výziev

Daňovému úradu sa zmenami v § 23b Zákona o účtovníctve umožňuje zasielať účtovnej jednotky výzvy, pokiaľ:

 • neuloží účtovné dokumenty do registra účtovných závierok
 • uložila nesprávny vzor účtovnej závierky
 • uložila nesprávny vzor o dátume schválenia účtovnej závierky
 • vyplnila nesprávne údaje v registri účtovných závierok

Index daňovej povinnosti

Index spočíva vo vytvorení objektívnych, nezávislých a legálnych hodnoteniach daňových subjektov – podnikateľov, od 1.1.2018. Tento umožní poskytnúť osobitné daňové režimy pre spoľahlivé daňové subjekty. Daňové subjekty s vysokou spoľahlivosťou by mohli uplatňovať určité výhody v porovnaní so subjektmi, ktoré sú menej spoľahlivé. Tieto informácie budú verejne dostupné.

Reforma daňového tajomstva a verejné zoznamy

Od roku 2018 sa za daňové tajomstvo nebude považovať informácia, ktorá je alebo bola uverejnená vo verejnom zozname alebo vo verejnom registri. Týka sa to takisto informácie ohľadom prebiehajúcej daňovej kontroly u podnikateľského subjektu.

Ďalej budú verejne dostupné zoznamy:

 • zoznamy daňových subjektov registrovaných na DPH a spotrebné dane bude od roku 2018 obsahovať aj dátum, od ktorého je daný subjekt registrovaný.
 • štvrťročne bude zverejnený zoznam daňových subjektov s výškou ich vyrúbenej dane z príjmov (aj dodatočne vyrúbenej, aj daňovej straty). Toto sa bude týkať len právnických osôb, nie fyzických (živnostníci).
 • štvrťročne sa bude zverejňovať zoznam daňových subjektov s výškou uplatneného nadmerného odpočtu

Uvedené zmeny sú už v platnosti alebo sa len navrhujú. Zmien pre rok 2018, na ktoré by si mali podnikatelia dať pozor je však oveľa viac a budeme si ich postupne preberať v nasledujúcich článkoch. Ak viete o nejakých účtovných a daňových zmenách, ktoré nie sú spomenuté v článku, tak nám napíšte do komentára a do článku ich zapracujeme.

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť