Dňa 1. októbra 2020 nadobudli účinnosť niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 390/2019 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektoreých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie právne predpisy.

Účelom tejto novely je podľa dôvodovej správy najmä zlepšenie fungovania Obchodného registra, zjednodušenie a zefektívnenie existujúcich procesov a maximalizovanie časovej úspory pri vedení jednotlivých registrových konaní.

V našom článku Vám prinášame krátky prehľad oblastí, v ktorých novela priniesla zásadné zmeny.

Proces likvidácie obchodných spoločností a družstiev

Novinkou v procese likvidácie je zmena momentu vstupu obchodnej spoločnosti do likvidácie. V zmysle novej právnej úpravy vstupuje spoločnosť do likvidácie dňom zápisu likvidátora do obchodného registra. Ďalšou novinkou je aj zavedenie tzv. preddavku na likvidáciu, ktorý slúži na úhradu odmeny a náhrady výdavkov likvidátora. Spoločnosť je povinná tento preddavok zložiť do notárskej úschovy.

Zmena rozsahu osobných údajov povinne zapisovaných do Obchodného registra

Od účinnosti novely sa v zmysle § 2 Zákona o obchodnom registri rozširuje okruh osobných údajov, ktoré sa o zapísaných subjektoch do obchodného registra zapisujú. Zásadnou zmenou je najmä povinné zapisovanie rodného čísla spoločníkov obchodných spoločností a v prípade, ak bude na obchodný podiel spoločníka v spoločnosti s ručením obmedzeným zriadené záložné právo, aj identifikačné údaje záložného veriteľa a označenie záložnej zmluvy.

Podľa odôvodnenia zákonodarcu sa vyššie uvedené údaje budú zapisovať  za účelom zabezpečenia jednoznačnej identifikácie fyzických osôb tak, aby bolo možné tieto fyzické osoby referencovať vo vzťahu k referenčným registrom a mohli byť vykonávané automatizované zmeny zapísaných údajov.

Obchodný register po novom výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov

Od 1. 10.2020 je možné návrh na zápis údajov alebo zmien údajov do obchodného registra podať výlučne elektronickými prostriedkami. Vyššie uvedené znamená, že po novom už nie je možné podať návrh na zápis údajov (prvozápis, zmena, výmaz) prostredníctvom listinného návrhu na zápis údajov do obchodného registra (uvedené platí aj na prílohy). Na návrhy podané v listinnej podobe registrové súdy nebudú prihliadať.

Vyššie uvedená zmena zasiahnie aj súdne poplatky za jednotlivé návrhy, ktoré tak ostávajú už len v polovičnej výške oproti pôvodným hodnotám za listinne podané návrhy.

Zrušenie spoločnosti ex offo pre omeškanie uloženia účtovnej závierky do zbierky listín Obchodného registra

V zmysle prechádzajúcej právnej úpravy platilo, že registrový súd mohol aj bez návrhu zrušiť obchodnú spoločnosť a vymazať ju z Obchodného registra v prípade, ak si svoju povinnosť uložiť účtovnú závierku do zbierky listín nesplnila najmenej za dve účtovné obdobia. V zmysle novej právnej úpravy môže sud zrušiť spoločnosť ex offo aj bez návrhu v prípade, ak je spoločnosť v omeškaní s uložením účtovnej závierky viac ako šesť mesiacov po stanovej lehote na jej uloženie do zbierky listín.

Osoby s exekúciou nebudú môcť založiť s.r.o.

Novela priniesla novinku aj v § 105b Obchodného zákonníka. Podľa predošlej právnej úpravy nemohla založiť spoločnosť s ručením obmedzeným osoba, ktorá je vedená v zozname daňových dlžníkov alebo má evidované nedoplatky na poistnom na sociálne zabezpečenie, resp. mohla obchodnú spoločnosť založiť iba so súhlasom uvedených inštitúcií.

V zmysle novej právnej úpravy spoločnosť s ručením obmedzeným už nebude môcť založiť ani osoba, ktorá je vedená ako povinná v registri vydaných poverení na vykonanie exekúcie. Okrem uvedeného, osoba s exekúciou nebude môcť prevádzať či nadobúdať obchodný podiel v už existujúcich spoločnostiach.

Súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti

Ďalšia zásadná zmena sa týka súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zápisom adresy nehnuteľnosti ako sídla obchodnej spoločnosti. Kým v minulosti nebolo potrebné, aby vlastník nehnuteľnosti svoj súhlas úradne osvedčil, v zmysle novej právnej úpravy je potrebné podpis vlastníka nehnuteľnosti úradne osvedčiť.

Nová povinnosť vlastníka nehnuteľnosti tak so sebou prináša viac administratívy, keďže za týmto účelom je potrebné navštíviť notára alebo matriku. V prípade, že podpis na súhlase vlastníka nebude úradne osvedčený, návrh na zápis údajov do Obchodného registra bude odmietnutý.

Prechodné obdobie na zosúladenie skutočných údajov s údajmi zapísanými v obchodnom registri

Fyzické osoby oprávnené konať v mene zapísanej právnickej osoby, ktorá nemá v obchodnom registri zapísané všetky novo povinné údaje o spoločníkoch, štatutárnych orgánoch alebo členoch štatutárnych orgánov, vedúcich organizačných zložiek podnikov, prokuristoch, členoch dozorného orgánu, likvidátoroch, správcoch na výkon nútenej správy a ich zástupcoch, vedúcich podnikov alebo organizačných zložiek podnikov zahraničných právnických osôb v zmysle § 2 Zákona o obchodnom registri (t. j. má v obchodnom registri zapísané iba údaje podľa predpisov účinných do 30.09.2020), sú povinné zosúladiť zápis týchto zapísaných údajov v obchodnom registri s novou právnou úpravou spolu s podaním najbližšieho návrhu na zápis zmeny zapísaných údajov, najneskôr však do 30.09.2021.

V prípade, ak bude podaný návrh na zmenu údajov po 1.10.2020, ktorý nebude obsahovať aj vyššie vyžadované údaje, registrový súd podanie odmietne. Pri zmeškaní podania návrhu na zápis zmeny je stanovená sankcia, ktorá sa bude udeľovať priamo štatutárnemu orgánu právnickej osoby, a to vo forme peňažnej pokuty až do výšky 3.310,- EUR.

 

Používame cookies aby sme pre vás zabezpečili ten najlepší zážitok z našich webových stránok. Ak budete pokračovať v používaní tejto stránky budeme predpokladať, že ste s ňou spokojní. Čítať viac.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť