+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Blog

Informácie o predaj s.r.o. a kúpe s.r.o.

Sro platca dph – ziskanie platcu dph

V prvom rade je nutné si uvedomiť, či je pre Vás výhodné byť platcom DPH. Treba si zistiť a rozanalyzovať všetkých svojich odberateľov a dodávateľov, ktorým svoje služby alebo tovar ponúkate alebo odoberáte. Ak ste zistili, že byť platcom DPH je pre Vás výhodné, musíte si pripraviť dokumentáciu. V prvom rade ide o to, aby ste zostavili kvalitný podnikateľský zámer, ktorý budete musieť neskôr osobne odprezentovať pred daňovým úradom, keď Vás prizvú na osobné stretnutie. Žiaden presný vzor neexistuje, preto musíte využiť svoje vedomosti . Určite odporúčame, aby podnikateľský zámer obsahoval presné údaje Vašej spoločnosti, predmety podnikania, informácie z doposiaľ vedeného účtovníctva, SWOT analýzu a finančnú prognózu, predpokladané náklady a príjmy (na najbližšie dva roky), viac ako nevyhnutné je uviesť, prečo sa chcete stať dobrovoľným platcom DPH.

Ďalšou dokumentáciou, ktorú je nutné daňovému úradu predložiť je Dotazník k žiadosti o dobrovoľnú registráciu pre daň z pridanej hodnoty. Ten obsahuje informácie o Vašej spoločnosti, uvediete vzťah k nehnuteľnosti, v ktorej máte sídlo, uvediete druhy tovaru alebo služieb, ktoré budete poskytovať, uvediete predpokladaný dátum uskutočnenia prvého zdaniteľného obchodu, uvediete predpokladaný obrat na obdobie 3 – 12 mesiacov, uvediete územný rozsah plánovaných obchodov – či ide o tuzemsko alebo členské štáty EÚ alebo štáty mimo EÚ, uvediete hodnotu hmotného a nehmotného majetku v čase podania žiadosti o registráciu, uvediete počet zamestnancov, uvediete spôsob vedenia účtovníctva (interný alebo externý)

Medzi ďalšie dokumenty patrí kópia zmluvy o vedení bankového účtu, kópia výpisu z OR SR, súhlas vlastníka nehnuteľnosti s vykonávaním podnikateľskej činnosti v priestoroch (v prípade potreby). Ak už podnikateľský subjekt má históriu v podnikaní, odporúčame, aby predložil medzi dokumenty tiež vystavené a prijaté faktúry, pokladničné doklady alebo zmluvy, ktoré potvrdzujú jeho aktivity.

Následne po  predložení uvedenej dokumentácie Vám daňový úrad vydá rozhodnutie, ktoré bude obsahovať aj to či musíte zložiť zábezpeku na daň a ak áno, v akej výške.

Share with friends   

Written by

The author did not add any Information to his profile yet

Comments 0

Pridaj komentár