+421 944 900 009 | 02 206 20101
Záhradnícka 46, Bratislava 821 08

Likvidácia spoločnosti

Nastal čas zániku, likvidácie podniku ?

Túto službu už viac neposkytujeme.

Tak sa do toho pustime! Keďže je to zdĺhavejší proces, čím skôr začneme, tým skôr dosiahneme želaný úspech.

Ako máme uvedené v § 68 Obchodného zákonníka, spoločnosť zaniká ku dňu výmazu z obchodného registra.

Zániku spoločnosti predchádza jej zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie, ak jej imanie prechádza na právneho nástupcu. Likvidácia sa takisto nevyžaduje, ak spoločnosť nemá žiaden majetok alebo ak sa zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený z dôvodu, že majetok úpadcu nestačí na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, alebo bolo konkurzné konanie zastavené pre nedostatok majetku, alebo ak bol konkurz zrušený pre nedostatok majetku, alebo ak po ukončení konkurzného konania nezostane spoločnosti žiaden majetok.

Ak bola spoločnosť zrušená s likvidáciou a likvidáciu nevykonávajú členovia štatutárneho orgánu alebo ak bol na jej majetok vyhlásený konkurz, prípadne ak bol ustanovený správca na výkon nútenej správy, vykonáva štatutárny orgán svoju pôsobnosť len v takom rozsahu, v akom neprešla na likvidátora, správcu konkurznej podstaty alebo správcu na výkon nútenej správy.

Ak likvidátor nie je ustanovený alebo ak sa skončila jeho funkcia a nie je ustanovený nový likvidátor, musí vykonávať likvidáciu spoločnosti až do ustanovenia likvidátora jej štatutárny orgán.

 • uplynutím času na ktorý bola založená,
 • rozhodnutím spoločníkov o zrušení spoločnosti,
 • rozhodnutím súdu o zrušení spoločnosti,
 • zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia súdu alebo zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 • iným dôvodom ustanoveným osobitným zákonom.

Súd na návrh štátneho orgánu, na návrh osoby, ktorá osvedčí právny záujem, alebo aj z vlastného podnetu rozhodne o zrušení spoločnosti, ak:

 • sa v príslušnom kalendárnom roku nekonalo valné zhromaždenie alebo ak v čase dlhšom ako tri mesiace neboli ustanovené orgány spoločnosti,
 • spoločnosť stratí oprávnenie na podnikanie,
 • zaniknú predpoklady ustanovené zákonom na vznik spoločnosti,
 • spoločnosť poruší povinnosť vytvoriť alebo doplniť rezervný fond podľa tohto zákona,
 • spoločnosť porušuje povinnosť podľa § 56 ods. 4, („Činnosť, ktorú podľa osobitných predpisov môže spoločnosť vykonávať iba pomocou osôb, ktoré sú na to oprávnené podľa osobitných predpisov. Zodpovednosť týchto osôb podľa osobitných predpisov nie je dotknutá.“),
 • spoločnosť nesplnila povinnosť uložiť do zbierky listín individuálnu účtovnú závierku za najmenej dve účtovné obdobia nasledujúce po sebe,
 • spoločnosť nespĺňa podmienky podľa § 2 ods. 3, (Sídlom právnickej osoby je adresa, ktorá je ako sídlo zapísaná v obchodnom registri alebo v inej evidencii ustanovenej osobitným zákonom. Právnická osoba musí preukázať, že má k nehnuteľnosti alebo jej časti, ktorej adresa je ako jej sídlo zapísaná v obchodnom registri vlastnícke právo alebo užívacie právo, ktoré užívanie nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla nevylučuje, alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla do obchodného registra).